اعضای کمیسیون

اعضای کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی

حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت پور                                    رئیس کمیسیون

حجت الاسلام و المسلمین مهدی حقی                                               دبیر کمیسیون

حجت الاسلام و المسلمین روح الله شاطری                                         عضو کمیسیون

حجت الاسلام و المسلمین حسین بستان                                           عضو کمیسسیون

حجت الاسلام و المسلمین حسین توسلی                                          عضو کمسیون

حجت الاسلام و المسلمین محسن مهاجرنیا                                        عضو کمیسیون

جناب آقای خالقی                                                                           عضو کمیسیون

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها