اساسنامه شورا

باسمه تعالی

اساس‌نامه شوراي هماهنگي و پي‌گيري رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مراجع معظم تقليد در امور حوزه‌ها

مقدمه

به‌منظور تحقق منويات و ديدگاه‌هاي حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد درباره حوزه‌هاي علميه و ارائه طرح‌ها و راه‌كارهاي بهبود وضعيت حوزه در راستاي ارتقاي وضعيت آموزشي، پژوهشي، تبليغي، تربيتي و ... حوزه‌هاي علميه، «شوراي هماهنگي و پي‌گيري رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مراجع معظم تقليد در امور حوزه‌ها» كه از اين پس به اختصار «شورا» ناميده مي‌شود، پس از دعوت جامعه مدرسين حوزه علميه قم و همكاري، ائتلاف و موافقت مجموعه‌هاي حوزوي براساس مفاد اين اساس‌نامه تشكيل مي‌گردد.

ماده 1: هدف

هدف از فعاليت‌هاي شوراي عبارت است از:

تبيين و پي‌گيري رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد در زمينه تحقق تحول و ارتقاي وضعيت حوزه‌هاي علميه در قالب اصول، سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب در شورا.

ماده 2: وظايف و اختيارات

1.    تبيين رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقلید درباره ضرورت ارتقاي وضعيت حوزه‌هاي علميه، ناظر به نيازها و تحولات؛

2.       تدوين اصول و سياست‌هاي كلان ارتقاي وضعيت حوزه؛

3.       وضعيت‌شناسي موجود حوزه‌هاي علميه؛

4.    تدوين و پي‌گيري اجراي برنامه‌هاي تحول در مجموعه‌هاي حوزوي براساس اصول و سياست‌هاي مصوب در شورا و نظارت بر حسن انجام آن؛

5.       ايجاد هماهنگي در ميان مجموعه‌ها نسبت به پي‌گيري اجراي مصوبات شورا توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط؛

6.       بررسي و تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي موردنياز.

ماده 3: اركان

اركان شورا عبارت است از:

1.       شورا؛

2.       رئيس شورا؛

3.       دبير شورا.

ماده 4: اعضاي شورا عبارتند از:

1.       رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛

2.       معاون جامعه و روحانيت جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛

3.       مدير حوزه‌هاي علميه؛

4.       مدير حوزه‌هاي علميه خواهران؛

5.       مسؤول دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه؛

6.       مدير جامعه المصطفي (ص) العالميه؛

7.       رئيس دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم؛

8.       رئيس مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم؛

9.       مسؤول مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛

10.   دبير شورا.

تبصره 1: عضويت فرد جديد، منوط به تصويب شورا است.

ماده 5: رئيس، نايب رئيس و دبير شورا

رئيس شورا، رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛ نايب رئيس آن، معاون جامعه و روحانيت جامعه مدرسين حوزه علميه قم مي‌باشند و دبير آن با رأي شورا و با حكم رئيس منصوب مي‌شود.

ماده 6: وظايف رئيس شورا

1.       اداره جلسات شورا؛

2.       نظارت بر عملكرد دبير، دبيرخانه و كميسيون‌هاي تخصصي؛

3.       ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي از روند فعاليت‌هاي شورا و دبيرخانه به مراجع ذي‌ربط؛

4.       صدور حكم اعضا و دبير شورا و نصب و عزل رؤساي كميسيون‌ها؛

5.       امضا، ابلاغ و اعلام مصوبات شورا به مراجع ذي‌ربط.

تبصره 2: رئيس شورا مي‌تواند بخشي از وظايف خود را به نايب رئيس تفويض كند.

ماده 7: وظايف دبير شورا

دبير شورا با رأي اعضاي شورا و حكم رئيس براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شود و وظايف زير را بر عهده دارد:

1.       مديريت دبيرخانه شورا و نظارت بر حسن انجام وظايف و فعاليت‌هاي واحدهاي تابعه؛

2.       تأسيس كميسيون‌هاي تخصصي در دبيرخانه و تنظيم دستور كار آن‌ها؛

3.       پيشنهاد نصب و عزل رؤساي كميسيون‌ها به رئيس شورا؛

4.       تعيين و اعلام زمان برگزاري جلسات شورا و تنظيم دستور جلسات با هماهنگي رئيس شورا؛

5.       پي‌گيري اجراي مصوبات شورا توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط و ارائه گزارش آن به شورا؛

6.       انتخاب اعضاي حقيقي كميسيون‌ها و صدور احكام آن‌ها؛

7.       پيشنهاد ساختار، شرح وظايف و آيين‌نامه‌هاي لازم؛

8.       نصب و عزل مسؤولان بخش‌هاي تابعه دبيرخانه؛

9.       پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه شورا و دبيرخانه به رئيس جهت بررسي و تصويب در شورا؛

10.   ايجاد هماهنگي ميان كميسيون‌ها؛

11.   برقراري ارتباط با سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در راستاي وظايف شورا و دبيرخانه؛

12.   امضاي اسناد و انجام مكاتبات دبيرخانه.

ماده 8: جلسات شورا

1.       جلسات شورا حداقل هر ماه يك نوبت تشكيل مي‌شود؛

2.    جلسات شورا با حضور اكثريت  اعضا (6 نفر) رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي موافق حداقل پنج نفر از اعضاي حاضر داراي اعتبار است.

تبصره 3: جلسات فوق‌العاده شورا با پيشنهاد رئيس يا چهار عضو شورا تشكيل مي‌شود.

ماده 9: شرايط تغيير اساس‌نامه

تغيير در اين اساس‌نامه با پيشنهاد اعضاي شورا و تصويب دو سوم اعضا امكان‌پذير است.

ماده 10: اين اساس‌نامه در 9 ماده و 3 تبصره در تاريخ 4/4/1390 به تصويب شورا رسيد.

 

 

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها