اداره امور واحدهای پژوهشي
جهت دریافت فایل کاربرگ شناسه مراکز پژوهشی حوزوی  اینجا  کلیک کنید


شرح وظایف اداره امور واحدهای پژوهشی

1. شناسائی واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی حوزه های علمیه  و تهیه شناسه تخصصی آنها؛

2. ارزیابی وضعیت و رتبه بندی واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی و ارائه گزارش آن؛

3. رصد وضعیت واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی، برنامه ریزی و هدایت آنها برای رسیدن به وضعیت 
مطلوب براساس نتایج برنامة جامع نیازسنجی؛

4. تهیه استانداردهای واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی در چارچوب برنامه جامع استانداردسازی، 
و پیشنهاد آن به شورای استانداردسازی معاونت؛

5. شناسائی، معرفی و حمایت از واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی برتر و تقدیر از آنها؛

6. برگزاری نشستها و همایش های علمی در جهت ارتقاء وضعیت واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی؛

7. زمینه سازی حضور واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی در عرصه رقابت های علمی داخل و خارج کشور؛

8. انجام مطالعات کاربردی در زمینه واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی؛

9. برنامه ریزی و حمایت از تأسیس و توسعه واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی؛

10. انجام کارشناسی های ارجاعی شورای اعطا در خصوص واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی؛

11. تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها، مقررات و دستورالعمل های مربوط به واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی؛

12. همکاری با نهادهای علمی در سطح ملی و فراملی در زمینه واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی 
در چارچوب قوانین و مقررات؛

13. زمینه سازی جهت هماهنگی و همکاری واحدهای پژوهشی و قطب‌های علمی فعال در زمینه علوم حوزوی؛

14. مدیریت طرح آمایش واحدهای پژوهشی حوزه¬های علمیه استانی؛

15. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه؛

16. تهیة گزارش‌های دوره‌ای عملکرد؛

17. انجام امور محول.

 
  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها