اداره امور محصولات پژوهشي
شرح وظایف اداره امور محصولات پژوهشی
 
 
 
1. شناسائی محصولات پژوهشی حوزه های علمیه  و تهیه شناسه تخصصی آنها؛

2. ارزیابی وضعیت و رتبه بندی محصولات پژوهشی و ارائه گزارش آن؛

3. رصد وضعیت محصولات پژوهشی، برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب براساس نتایج برنامة جامع نیازسنجی؛

4. تهیه استانداردهای محصولات پژوهشی درچارچوب برنامه جامع استانداردسازی و پیشنهاد آن به شورای استانداردسازی معاونت؛

5. انجام مطالعات کاربردی در زمینة محصولات پژوهشی؛

6. تقویت و گسترش امر نظریه پردازی و تولید دانش؛

7. شناسائی، معرفی و حمایت از محصولات پژوهشی برتر و تقدیر از صاحبان آن¬ها؛

8. برنامه‌ریزی و حمایت از برگزاری نشست ها و کرسی‌های نقد، مناظره و نظریه‌پردازی؛

9. تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها، مقررات و دستورالعمل های مربوط به محصولات پژوهشی؛

10. برگزاری نشست ها و همایش های علمی در جهت ارتقاء وضعیت محصولات پژوهشی؛

11. زمینه سازی عرضة محصولات پژوهشی در عرصة رقابت های علمی داخل و خارج کشور؛

12. انجام کارشناسی های ارجاعی شورای اعطاء و شورای نشر در خصوص محصولات پژوهشی؛

13. ساماندهی و حمایت از نشریات علمی حوزه و توسعه آنها؛

14. همکاری با نهادهای علمی در سطح ملی و فراملی در راستای وظایف اداره در چارچوب قوانین و مقررات؛

15. ارائه مشاوره‌های علمی در امور محصولات پژوهشی به بخش‌های مختلف حوزه‌های علمیه؛

16. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه؛

17. تهیة گزارش‌های دوره‌ای عملکرد؛

18. انجام امور محول.
 
  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها