اهداف و ماموريت
ماموریت و وظایف :

الف )مأموریت مدیریت مطالعات پژوهشی عبارت است از:
«انجام مطالعات مربوط به امر پژوهش و تولید دانش‌های حوزوی »
ب) وظایف مدیریت مطالعات پژوهشی:
وظایف مدیریت مطالعات پژوهشی عبارت است از:
1.انجام مطالعات بنیادی، راهبردی و مطالعات کاربردی فرابخشی مورد نیاز معاونت پژوهشی؛
2.تدوین سند راهبردی نظام جامع علمی ـ پژوهشی حوزه علمیه قم؛
3.نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی حوزه علمیه قم ؛
4.تعیین اصول کلی استانداردهای نظام پژوهشی و تصویب استانداردها و شاخص‌های پیشنهادی بخش‌ها و مدیریت‌ها؛
5.ارزیابی دوره‌ای وضعیت کلان علوم و پژوهش‌های حوزوی؛
6.انجام مطالعات توسعه علم و تنظیم سند توسعه علوم حوزوی؛
7.تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه مدیریت مطالعات پژوهشی؛
8.تهیه گزارش‌ دوره‌ای عملکرد مدیریت؛
9.انجام سایر امور محوله از سوی معاون پژوهشی.
  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها