در دست بررسي
طرحهای در دست بررسی

1. بررسی میدانی وضعیت پژوهش در حوزه های علمیه
2. تدوین وپیشنهاد سیاست های پژوهشی برای نظام پژوهش حوزه علمیه
  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها