اولويتهاي پژوهشي
اولویت های پژوهشی

1.تدوين سند استاندارد نظام جامع پژوهشي حوزه هاي علميه
2.تدوين سند استاندارد ماهيت و چيستي مساله پژوهش
3.تعيين معيارها و شاخص هاي نظام پژوهشي مطلوب حوزه هاي علميه
4.فرهنگ سازي استانداردسازي در حوزه
5.تدوين سند فرايند استانداردسازي پژوهشي حوزه هاي علميه
6.بازخوردسنجي سند تعريف پژوهش
7.تدوين سند استاندارد فرايند عمومي پژوهش
8.تدوين سند استاندارد فرايند تخصصي پژوهش در علم فقه
9.تدوين سند استاندارد فرايند تخصصي پژوهش در علم تفسير
10.تدوين سند استاندارد فرايند تخصصي پژوهش در علم كلام
11.تدوين سند استاندارد فرايند تخصصي پژوهش در علم اصول
12.تدوين سند استاندارد فرايند تخصصي پژوهش در علم اخلاق
13.تدوين سند استاندارد فرايند تخصصي پژوهش در علم فلسفه
14.تدوين سند استاندارد فرايند تخصصي پژوهش در علم تاريخ
15.تعيين استانداردهاي لازم جهت پست هاي مديريتي در نظام پژوهشي حوزه
16.تدوين سند نقشه جامع راه توليد دانش ديني
17.تدوين سند استاندارد مدل استنباط فقهي بر اساس روش فقهي چهار نفر از اعلام ( حضرات آیات  امام خميني، بروجردي، خويي و شهيد صدر)
18.تدوين سند استاندارد نظام پشتيباني و معيشتي پژوهشگران
19.تدوين سند استاندارد تعريف پژوهشگر
20.تدوين سند استاندارد شيوه ها و راهكارهاي فرهنگ سازي پژوهش در حوزه هاي علميه
21.تدوين سند ارزيابي نظام پژوهشي موجود حوزه هاي علميه
22.تدوين مستندات سند تعريف پژوهش و مصاديق آن
  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها