آيين نامه ها

 آئین نامه انتخاب مجری طرح و همکاران

شرایط مجری طرح :

مجري طرح پژوهشي بايد از اشخاص حقيقي يا حقوقي ( مراكز و موسسات علمي و پژوهشي معتبر مورد تأييدمرکزمدیریت حوزه های علمیه یا وزارت علوم تحقيقات و فناوري ) باشد .   

 دارابودن مدرك  سطح 4حوزه یادكتراي تخصصي؛

صاحبان آثاربرترعلمی وپژوهشی (حداقل 4مقاله منتشرشده درمجلات علمی وتخصصی).

همکاری مستقیم درطرحهای تحقیقاتی مراکزپژوهشی موردتایید مرکزمدیریت حوزه های علمیه (برادران/ خواهران) یاوزارت علوم،تحقیقات وفن آوری(حداقل به مدت 5سال)

دارندگان  مدرک سطح 3حوز ه یاکارشناسی ارشد باارایه  سوابق پژوهش هاي علمي مرتبط با موضوع طرح و تجربه كافي در انجام آن می تواند مجری طر ح باشد. (احرازشرایط مندرج دراین تبصره برعهده شورای نیازسنجی می باشد.)

شرایط هم کاران:

.سابقه همکاری دراجرای طرح های پژوهشی وتوانایی دراجرای طر ح؛

آئین نامه انتخاب ناظر علمی

دارابودن مدرك همطراز يا بالاتر از مجري طرح؛

سوابق و تجربه كافي در انجام پژوهش هاي علمي مرتبط با موضوع طرح .

 آئین نامه شرح وظایف مجری و همکاران

وظایف مجری طرح:

تهیه طر ح نامه؛

انجام اصلاحات احتمالی با نظر ناظر علمی و مدیریت مطالعات پژوهشی؛

فراهم آوردن زمينه هاي اجراي طرح از جمله تشكيل بانك اطلاعاتي؛

اطلاع رساني در خصوص طرح؛

تدوين گزارش هاي لازم بر اساس اطلاعات گردآوري شده ؛

اجرای مفادقرارداداجرای طرح.

وظایف همکاران:

اعلام موافقت مکتوب برای همکاری دراجرای طرح؛

انجام طر ح بامدیریت مجری طرح ونظارت ناظرعلمی.

 آئین نامه شرح وظایف ناظر علمی

اعلام نظردرباره طرح نامه؛

نظارت وهدایت طر ح درجهت اجرای صحیح آن؛

تایید نتایج طرح ؛

حضوردرمعاونت پژوهشی حوزه بنابرتشخیص معاونت باهماهنگی قبلی؛

اجرای مفادقراردادنظارت علمی.

آئین نامه اجرای «مگاپلان» کلان طرح نیازسنجی دانش های حوزوی (آئین نامه موجود است که دستی قابل تحویل  می گردد.)

راهنمای تدوین و نگارش گزارش پایانی طرحها (آئین نامه موجود است که دستی قابل تحویل  می گردد.)

شیوه نامه طرح پژوهشی (آئین نامه موجود است که دستی قابل تحویل  می گردد.)

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها