معاونتهاي استاني

 

شرح وظایف اداره امور استان‌ها

 

الف) تعریف: «اداره امور استان‌ها» یکی از ادارات معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه در حوزه معاونت می‌باشد که مأموریت آن تأسیس معاونت‌ها یا مدیریت پژوهش مراکز مدیریت استانی، پشتیبانی، ارتقاء و تسهیل ارتباط آنها با ستاد؛ و هماهنگ‌سازی آنها می‌باشد.

ب) شرح وظایف:

شرح وظایف اداره عبارت است از:

1. پیشنهاد سیاست‌های مربوط به تأسیس و ساماندهی معاونت‌های پژوهش استانی؛

2. برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی و هماهنگی امور معاونت‌های پژوهش استان‌ها در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات حوزه‌های علمیه؛

3. راه‌اندازی، پشتیبانی، هماهنگ‌سازی و ارتقاء معاونت‌های پژوهش استانی؛

4. پی‌گیری و نظارت مستمر بر عملکرد معاونت‌های پژوهش استانی؛

5. ارتقاء سطح علمی، مهارتی و مدیریتی معاونان پژوهش استانی؛

6. مدیریت آمایش معاونت‌های پژوهش استانی با همکاری بخش‌های مرتبط در معاونت و حوزه؛

7. همکاری با بخش‌های ذي‌ربط معاونت جهت ایجاد ارتباط و تعامل معاونت‌های پژوهش استان‌ها با ستاد؛

8. تنظیم و پیشنهاد مقررات و دستورالعملهای اداره امور استان‌ها؛

9. همکاری با دفتر برنامه‌ریزی و نظارت در بررسی برنامه و بودجه سالانه‌ی پژوهشی حوزه‌های علمیه استانی و پیشنهاد تخصیص اعتبار آن؛

10. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه اداره؛

11. تهیه گزارش عملکرد از اداره.

12. انجام سایر امور محوله.

تاریخ تصویب در شورای مدیران معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه:17/7/1389

 

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها