اداري مالي

اداري مالي

شرح وظايف

                  1.         تنظيم و بررسي اسناد هزينه كرد معاونت و ارسال براي مركز

                  2.         تنظيم و انعقاد قراردادهاي معاونت با پژوهشگران و ...

                  3.         پي گيري پرداخت هزينه هاي ارسالي به مركز اعم از قراردادها و هزينه هاي جاري

                  4.         نظارت به حسن انجام امور داخلي معاونت و كاركرد نيروها

                  5.         محاسبه و ارسال كاركرد همكاران به اداري مالي مركز

                  6.          پي گيري امور جاري ساختمان هاي معاونت

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها