شوراي مديران

شوراي مديران

 

آئين نامه شوراي مديران

 

ماده1: اعضاء شوراي مديران معاونت پژوهشي بر اساس ساختار تشكيلاتي موجود متشكل از چهار عضو دائم.

 

تبصره:

1 ـ اعضاي دائم شوراي مديران عبارتند از: معاون پژوهشي و سه مديريت معاونت

2 ـ عضويت افراد ديگر در شورا به صورت دائم يا موقت به پيشنهاد معاون محترم پژوهش يا شورا بلامانع است.

 

ماده 2: دبير شوراي مديران توسط معاون پژوهش انتخاب مي گردد.

 

ماده3: وظائف دبير شورا عبارت است از:

1 ـ اداره جلسات شورا

2 ـ تعيين و انتخاب اولويت و تنظيم دستور جلسات شورا

3 ـ تنظيم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات و پيگيري آن

4 ـ راه اندازي كميته هاي تخصصي جهت مطالعه طرح هاي معاونت ، قبل از جلسات شورا

5 ـ پيشنهاد و ارائه طرحهاي مطالعاتي و ا جرائي معاونت

6 ـ هماهنگي با مديريتها جهت آماده سازي طرحها و ارائه به شوراي مديران

 

تبصره:

1 ـ در صورت راه اندازي دفتر طرح و برنامه برخي از وظائف دبير شورا به اين دفتر واگذار مي شود.

2 ـ دبير شورا جهت امور اجرائي شوراي مديران برخوردار از نيروي انساني و امكانات مورد نياز خواهد بود.

 

ماده4 : دستور جلسات توسط دبير شورا تنظيم مي شود و ا عضاي محترم شورا بايد موضوعات مورد نظر خود را از طريق دبير شورا در دستور جلسه قرار دهند.

 

ماده 5: جلسات منظم شوراي مديران حداقل به صورت 15 روز يكبار و با حضور ا كثريت اعضاء تشكيل مي شود.

جلسات فوق العاده با پيشنهاد معاون محترم پژوهش يا تصويب شورا بلامانع است.

 

ماده6: تصميمات شوراي مديران با ا كثريت مطلق و پس از تأييد معاون پژوهش معتبر و لازم الاجرا است.

 

ماده 7: وظائف و اختيارات شوراي مديران به شرح زير مي باشد:

1 ـ تعيين و ت صويب خط مشي كلي و سياست هاي كلان معاونت به صورت كوتاه مدت و بلند مدت

2 ـ تعيين اولويت هاي برنامه اي معاونت

3 ـ اتخاذ تصميم نسبت به طرحهاي پيشنهادي

4 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس، توسعه، يا تضييق مأموريت هاي معاونت

5 ـ بررسي موارد پيشنهادي معاون پژوهشي

6 ـ ارزيابي فعاليت ها و برنامه هاي انجام شده و بررسي راه كارهاي بهينه سازي آنها

7 ـ استماع گزارش سالانه مالي و برنامه اي معاونت و اتخاذ تصميم نسبت به آنها

8 ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه يا اصلاحيه و متمم بودجه معاونت

9 ـ تصويب كليه آئين نامه هاي داخلي مديريت ها

 

تبصره:

وظايف و اختيارات ذكر شده در اين آئين نامه بر اساس ساختار موجود معاونت پژوهشي است و در صورت تصويب ساختار جديد، آئين نامه شورا نيز قابل تغيير خواهد بود.

ماده8: كليه طرحهاي برنامه اي معاونت در صورتي قابل اجراست كه در دستور كار شوراي مديران قرار گرفته به تصويب اكثريت اعضاء و تأييد معاون پژوهشي رسيده باشد.

 

ماده9: موضوعات و طرحههاي پيشنهادي معاونت و مديريت ها، قبل از ارائه به شورا لازم است مورد مطالعه كارشناسي قرار گرفته و پس از آن در دستور جلسه شورا آورده شود.

 

تبصره:

1 ـ كارشناسان به صورت منفرد يا كميته هاي تخصصي با پيشنهاد دبير شورا و تصويب معاون محترم پژوهش انتخاب مي شوند.

2 ـ در صورت راه اندازي دفتر طرح و برنامه، كميته هاي تخصصي در اين دفتر و زير نظر مسئول طرح و برنامه خواهند بود.

3 ـ در صورت راه اندازي دفتر طرح و برنامه مفاد ماده 5 به قوت خو.د باقي است.

 

اين آيين نامه در ........................ماده و ..........................................تبصره در مورخ ............................مورد تصويب اعضاي شوراي مديران معاونت پژوهشي قرار گرفت.

 

 

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها