کرسی آزاد اندیشی میزگرد

موارد قابل دانلود

آیین نامه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی                                                   

دستورالعمل برگزاری کرسی های آزاد اندیشی                                               

کاربرگ درخواست برگزاری کرسی                                                              

کاربرگ داوری کرسی                                                                             

کاربرگ گزارش نماینده کمیته کرسی                                                          

کاربرگ ارزیابی شرکت‌کنندگان                                                                 

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها